Etiska riktlinjer

Här redovisar vi våra etiska riktlinjer för våra samarbeten med företag.

Barncancerfonden arbetar mot sin vision att utrota Barncancer och i det arbetet behövs det hjälp av företag. Barncancerfonden är en ideell förening som bedriver sin verksamhet tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Vi är med som finansiär i merparten av all forskning kring barncancer i Sverige. Vårt uppdrag består också i att informera om sjukdomen samt att bedriva vård och utbildning inom området.

Under 2016 samlade vi totalt in drygt 365 miljoner kronor, varav 327 miljoner kronor delades ut till våra ändamål. Vi är också en av förmånstagarna i PostkodLotteriet.  

Hur Barncancerfonden ser på samarbeten

I alla samarbeten, kortsiktiga som långsiktiga, eftersträvar vi  ett ömsesidigt engagemang och entusiasm från ingående parter. Parterna ska verka för ett gott samarbete som utmynnar i ömsesidig belåtenhet.

Barncancerfonden samarbetar inte med företag som beskrivs enligt följande:

  • medverkar i korrupt, oetisk eller exploaterande verksamhet
  • är föremål för brottsutredning eller liknande
  • är utsatt för sanktioner från FN
  • bryter mot nationella och internationella lagar
  • har sin verksamhet inom alkohol-, tobak-, pornografi- eller vapenindustrin
  • samarbetar inte med företag som uppenbart står i konflikt med Barncancerfondens intressen.

Ladda ned Barncancerfondens riktlinjer för företagssamarbeten (PDF)

Vision

Vår vision är att utrota barncancer.

Uppdrag

Tillsammans bekämpar vi barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Kärnvärden

Våra kärnvärden är hopp, mod och ansvar. De kan ses som levnadsregler för hela organisationen och används i vår vardag som riktlinjer för hur vi är mot varandra och mot vår omvärld.